Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Prowincja Św. Józefa

(służebniczki wielkopolskie, prowincja pleszewska)

5 dzień – wychowawca dzieci i młodzieży

Tekst Jana Pawła II

„Kościół uważa dziecko nie za jednostkę jakąś nieokreśloną, nie za przedmiot, ale za podmiot z prawami nienaruszalnymi, osobowość rodzącą się, aby rozkwitnąć, mającą wartość w sobie, szczególne przeznaczenie.”  /Jan Paweł II/

Tekst o Błogosławionym

„Najwyższym celem wychowania jest, aby człowiek stał się obrazem i podobieństwem Boga na ziemi.”  / Bł. E. Bojanowski /

W procesie wychowania Edmund Bojanowski wyróżnia następujące rodzaje treści wychowania:

  • § religijno-obrzędowe: element wychowania chrześcijańskiego; troska o prawidłowy rozwój życia religijnego.
  • § moralno-społeczne: tworzenie pozytywnych przyzwyczajeń, wychowanie patriotyczne.
  • § umysłowo-artystyczne: rozwój psychiczny dziecka, doskonalenie uzdolnień.
  • § opiekuńczo-fizyczne: poczucie bezpieczeństwa, zaspokojenie potrzeb biologiczno fizjologicznych.

Refleksja

Edmund Bojanowski w wychowaniu dzieci stosował reguły:

Reguła postępowania stwarzająca odpowiedni klimat wychowawczy. Stworzenie atmosfery rodzinnej, pogody, spokoju, życzliwości. W takim klimacie można prawidłowo kształtować charakter dziecka. Atmosferę radości wytwarza się dzięki pogodzie ducha, serdecznemu usposobieniu, dobroci i radości. Należy otaczać dzieci troskliwą i czułą opieką, okazywać serdeczność i przywiązanie. Dziecko wymaga poczucia bezpieczeństwa i szacunku. Należy stworzyć klimat wzajemnego zaufania, brać udział w zabawach dzieci, uczyć je form grzecznościowych. Pamiętać o pozytywnym wpływie uśmiechu i radości. Taka postawa wpływa na zacieśnienie więzów miłości. Reguła indywidualizacji w wychowaniu dzieci. Polega na uwzględnieniu właściwości psychicznych każdego dziecka, jego tempa rozwoju duchowego i fizycznego, inteligencji, uzdolnień i charakteru. W wychowaniu nie można posługiwać się szablonem, bo ma się do czynienia z niepowtarzalnym człowiekiem. W swojej działalności pedagogicznej zwraca uwagę na zaufanie do drugiego człowieka oraz liczenie się z jego potrzebami.

Cała działalność wychowawcza powinna być przeniknięta jedną ideą – tym czynnikiem w wychowaniu jest MIŁOŚĆ, jako idea naczelna.

Edmund Bojanowski stawia Chrystusa jako ideał – wzorzec, który wywołuje w dziecku chęć dorównania mu, pobudza do wewnętrznego kształtowania siebie.

Propozycja modlitewna

Modlitwa rodziców

Panie Boże!

Pobłogosław nasze dzieci

i spełniaj swoje zamiary w ich życiu.

Pozwól nam zrozumieć,

że o wiele ważniejsze jest robić coś wspólnie

z naszymi dziećmi, niż tylko dla nich.

Panie Jezu!

Prosimy Ciebie jako rodzice,

pukaj do serc naszych dzieci

i stań się dla nich Panem i Zbawicielem.

Posługuj się nami w tej pracy i spraw

aby nasze życie mówiło o tym,

że Ciebie kochamy i Tobie ufamy.

Duchu Święty!

Dotykaj naszych serc Swoją łaską,

aby wiara nasza i naszych dzieci,

była zawsze świeża i nowa,

nawet w tych dziwnych i zabieganych czasach.

opr. lic. Tatiana Janos

jeden procent