Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Prowincja Św. Józefa

(służebniczki wielkopolskie, prowincja pleszewska)

6 dzień – przykład pokory i prostoty

Boże, nasz Ojcze, z Twoim Synem  zjednoczeni  w Duchu Świętym jako „JEDNA  RODZINA” pragniemy rozważać Twoje Słowo i poddać się  przemieniającej Miłości.

Teksty biblijne

Święty Paweł, w trosce o tych ,  którzy wkraczali na  drogę Chrystusową pisał napominając:

„. Cóż masz , czego byś nie otrzymał ? A jeśliś otrzymał, to czemu się  chełpisz, tak jakbyś  nie otrzymał . „  /1Kor 4, 7/

Teksty o Błogosławionym

Bł. Edmund Bojanowski widział ścisłą zależność między pokorą a prostotą:

„ Pokora i prostota są bez sterczących wyniosłości otwartą niziną, na jakiej Duch Święty rad się rozlewać. Bo z prostymi a pokornymi rozmowa Jego.”

W innym, miejscu wskazując na wartość prostoty wyjaśniał :

„ Prostota /…/  to najściślejsze, najswobodniejsze, najczystsze objawienie tego, co w człowieku jest dobre,  piękne, wzniosłe, święte, jednym słowem  – Boskie. „

Refleksja

Pokora i prostota są ze sobą ściśle powiązane. Nie można powiedzieć o człowieku, który jest pokorny, że nie jest prosty, a o prostym, że nie ma pokory.

Wszystkie wypowiedzi o pokorze i prostocie wskazują  na ważność tych postaw.

Pokora to fundament życia wewnętrznego. Człowiek pokorny uznaje siebie „ za nic” , ale mający wszystko z Boga. Dzięki takiej postawie Bóg w pełni może w nas działać i nas obdarowywać: wnętrze człowieka to „ otwarta nizina na jakiej Duch Święty rad się rozlewać”.

Czy bł. Edmund był człowiekiem pokornym i pełnym prostoty?

Tak. Postrzegał siebie w świetle Bożej Miłości: świadomy swojej słabości i nędzy jednocześnie dostrzegał dobro , które w nim jest i za nie dziękował. Dzięki takiej postawie w Nim i przez Niego Bóg mógł czynić  „ wielkie rzeczy”, którymi byli obdarowywani ubodzy, chorzy , dzieci …

Bóg sam rozwijał w bł. Edmundzie te cnoty i na nich budował gmach świętości.

Czy i we mnie i przeze mnie Bóg może swobodnie działać i posługiwać się mną w obdarowywaniu drugich ?

Propozycja modlitewna

Bł. Edmundzie, upraszaj nam łaski, abyśmy życie nasze budowali na pokorze i prostocie serca, i stawali się  narzędziami Bożej Miłości wobec bliźnich.

opr. S. M. Ludmiła Sieracka sł.M.

jeden procent